Privatumo politika

MB „MEDICATA PHARMA” PRIVATUMO POLITIKA

 1.   BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. UAB „Medicata Filia“, juridinio asmens kodas 123432212, registruotas buveinės adresas Žarijų g. 2b, LT-02300 Vilnius, tel.: +370 264 09944, el. paštas info@medicata.lt (toliau – Įmonė), Įmonė kartu yra Duomenų valdytojas bei www.medicata.lt – elektroninė parduotuvė, valdoma MB „Medicata pharma“, (toliau – medicata.lt).
 3. Įmonės privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma fizinių asmenų (toliau – Duomenų subjektai) asmens duomenims, kuriuos tvarko Įmonė.
 4. Privatumo politikos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikoje galiojančios teisinės asmens duomenų apsaugos įgyvendinimą.
 5. Privatumo politika numato Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir principus, Duomenų subjekto teises ir pagrindines asmens duomenų saugumo užtikrinimo technines ir organizacines priemones.
 6. Įmonė vertina Duomenų subjekto pasitikėjimą ir įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.
 7. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė Įmonei ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.
 8. Su Privatumo politika yra supažindinti ir jų privalo laikytis visi Įmonės darbuotojai, Įmonės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kurie tvarko Įmonės valdomus asmens duomenis arba vykdydami sutartis su Įmone juos sužino.
 9. Duomenų subjektas, pateikdamas Įmonei savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad Įmonė valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmens duomenis, laikantis šios Privatumo politikos ir galiojančio teisinio asmens duomenų apsaugos reguliavimo. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu medicata.lt elektroninėje parduotuvėje taip pat sudarant techninę galimybę Duomenų subjektams susipažinti su Privatumo politika pirmą kartą jungiantis prie medicata.lt paskyros ar darant užsakymą neprisiregistravus.
 10. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Duomenų subjektai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant  medicata.lt. Esant naujai Privatumo Politikos versijai Duomenų subjektas galės su ja susipažinti bet kuriuo metu medicata.lt.

 

 1. MEDICATA.LT RENKAMI ASMENS DUOMENYS
 2. Įmonė renka Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia: įsigydamas prekes iš medicata.lt elektroninės parduotuvės, prisiregistravęs prie medicata.lt elektroninės parduotuvės paskyros, užpildydamas užsakymo įvykdymui reikalingus laukus, elektroninėje parduotuvėje užsisakęs medicata.lt naujienlaiškių prenumeratą, dalyvaudamas medicata.lt organizuojamuose konkursuose, elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Įmonės veiklos vietą ar bet kokiu būdu kreipdamasis į Įmonę per Įmonės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvaudamas.
 3. Įmonės renkama informacija gali būti: Duomenų subjekto ir (ar) Duomenų subjekto atstovaujamo asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, lytis, kredito/debeto kortelių arba kiti mokėjimų duomenys, informacija apie Duomenų subjekto įsigytas prekes (jų kiekiai, pirkimo datos, įsigytų prekių kainos, pirkimo istorija, Duomenų subjekto prisijungimo vardas ir slaptažodžio koduota forma medicata.lt internetiniame puslapyje, numatytais atvejais asmens kodas, verslo liudijimo, individualios veiklos numeriai (tik tada, kai tai būtina sutarčiai su Bendrove sudaryti ar sąskaitai-faktūrai išrašyti) taip pat bet kokia kita informacija, kurią Duomenų subjektas pateikė Įmonės socialiniuose tinkluose ar bet kaip kitaip kreipdamiesi į Įmonę.
 4. Asmenys, norintys registruotis medicata.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Duomenų subjektas pats suveda savo Asmens duomenis, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu:
  • koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Duomenų subjektas;
  • kreiptis į Įmonę elektroniniu pašto adresu donatas@medicata.lt dėl Paskyros panaikinimo.
 5. Pateikti asmens kodą medicata.lt iš Duomenų subjekto reikalauja tik Duomenų subjektui išsimokėtinai užsakant medicata.lt ar medicata.lt partnerių prekes, taip pat perkant papildomas paslaugas, reikalaujančias asmens kodo pateikimo (pvz. prekių draudimą, pratęsiant prekės garantiją).
 6. Duomenų subjektas gali atlikti pirkimo medicata.lt elektroninėje parduotuvėje veiksmus prisiregistravęs prie medicata.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Duomenų subjekto prekių pristatymui įgyvendinti yra reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Duomenų subjektas yra atsakingas už išsamių ir teisingų savo Asmens duomenų pateikimą.
 7. Įmonė gali rinkti tam tikrą informaciją apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo medicata.lt internetiniame puslapyje (parduotuvėje) data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas medicata.lt internetiniame puslapyje (parduotuvėje); naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; ir kita. Jei Duomenų subjektas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama medicata.lt internetiniam puslapiui (parduotuvei) pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir medicata.lt internetiniam puslapiui (parduotuvei) administruoti.

 

III. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 • Įmonė asmens duomenis tvarko tokiais tikslais:
 • Sutarties tarp Įmonės ir Duomenų subjekto tinkamam vykdymui (užsakymo – prekių pirkimo įvykdymui, apdorojimui, administravimui, pristatymui);
 • Duomenų subjekto identifikavimui medicata.lt bei kitose Įmonės informacinėse sistemose;
 • Duomenų subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros medicata.lt internetiniame puslapyje;
 • nupirktų (užsakytų) prekių patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
 • problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;
 • atgaliniam ryšiui su Duomenų subjektu palaikyti taip pat elektroninių užklausų ir komentarų administravimo tikslais;
 • gavus atskirą Duomenų subjekto sutikimą – tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • teisės aktuose Įmonės nustatytų pareigų vykdymui;
 • ikiteisminiam ir teisminiam skolų išieškojimo procesui, kai Duomenų subjektas liko skolingas Įmonei po tinkamai suteiktų paslaugų;
 • verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti Įmonės teikiamas paslaugas, parduodamas prekes bei tobulinti jų kokybę;
 •  

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
 • Įmonė Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko laikydamasis šių principų:
  • Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
  • Asmens duomenys yra tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
  • Asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
 • Įmonei tvarkant Duomenų subjektų asmens duomenis, jie turi šias teises:
 • Gauti informaciją apie tai, kokius Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko Įmonė, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu jie tvarkomi;
 • Kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs;
 • Reikalauti ištrinti Įmonės tvarkomus Duomenų subjekto asmens duomenis („teisė būti pamirštam“, išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti Įmonei vykdant teisines pareigas, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);
 • Reikalauti, kad būtų apribotas Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;
 • Nesutikti su Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu (išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti Įmonei vykdant teisines pareigas, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);
 • Prašyti, kad Duomenų subjekto asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • Atšaukti duotą sutikimą (jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu);
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai.
 • Duomenų subjektas į Įmonę su prašymu (toliau – Prašymas) dėl savo teisių, nustatytų šios Privatumo politikos 17 punkte įgyvendinimo į Įmonę gali kreiptis raštu, tinkamai patvirtindamas savo tapatybę (pateikdamas asmens dokumento kopiją ar kitu pakankamu būdu patvirtinęs savo tapatybę).
 1. Įmonė atsakymą Duomenų subjektui pateikia įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Įmonė raštu pranešusi Duomenų subjektui, turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Prašymo pateikimo dienos. Jei Prašymas yra susijęs su Duomenų subjekto reikalavimu ištaisyti, sunaikinti, ištrinti, apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, atsakymas jam pateikiamas ir atitinkamų priemonių imamasi įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio Prašymo gavimo dienos.  
 2. Įmonė aukščiau nurodytais terminais motyvuotai gali atsisakyti tenkinti Prašymą, raštu nurodant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) ir/ar kituose teisės aktuose nurodytus tokio atsisakymo teisinius pagrindus.  

 

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
 2. Įmonė Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko tik šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tik tiek, kiek yra būtina šiems tikslams pasiekti. Įmonė Duomenų subjektų asmens duomenis saugo tiek, kiek toks saugojimas privalomas pagal teisės aktus, o taip pat tiek, kiek tai būtina teisėtiems Įmonės interesams užtikrinti (pvz., kol nesibaigia teisės aktuose nustatyti reikalavimo pareiškimo senaties terminai). Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, šie duomenys sunaikinami.
 3. Asmens duomenis Įmonėje gali tvarkyti tik įgalioti asmenys. Kiekvienas Įmonės darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo tvarkyti asmens duomenis griežtai vadovaudamasis BDAR, įstatymais, kitais teisės aktais ir šia Privatumo politika, laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Ši pareiga išlieka ir pasibaigus darbo santykiams.
 4. Įmonė saugodamas asmens duomenis nuo neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės ar kitų neteisėtų manipuliacijų naudoja organizacines (teisines, procedūrines) ir technines (saugumo sistemas ir kitas fizines priemones, ribojančias prieigą prie asmens duomenų (informacinių sistemų ir duomenų bazių, darbo vietų ir kt.) priemones.
 5. Įmonės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Įmonė pasitelkė užsakytoms paslaugoms teikti turi garantuoti reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi.

 

VII. RINKODARA IR KORESPONDENCIJA

 1. Lankydamasis internetinėje medicata.lt elektroninėje parduotuvėje, Duomenų subjektas gali savanoriškai sutikti, jog jo pateikti asmens duomenys būtų naudojami Įmonės tiesioginės rinkodaros tikslais, Internetinėje medicata.lt parduotuvėje atitinkamoje skiltyje varnele pažymėdamas atitinkamą sutikimą ar kitu rašytiniu būdu sutinkdamas dėl tokio asmens duomenų naudojimo.
 2. Įmonei duotą sutikimą, naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas gali taip pat bet kuriuo metu atšaukti tokiu pačiu būdu, kaip jis buvo duotas ar kitu Duomenų subjektui patogiu būdu.  

 

VIII. SLAPUKAI („COOKIES“), INDIKATORIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

 1. Dalį informacijos apie Duomenų subjektą Įmonė gali surinkti automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko medicata.lt internetinėje parduotuvėje. Lankydamasis medicata.lt internetinėje parduotuvėje Duomenų subjektas yra informuojamas apie slapukų naudojimą.
 2. Slapukai (angl. „cookies“) yra duomenų analizavimo ir valdymo įrankiai, leidžiantys internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai jis grįžta į tą patį internetinį puslapį ir internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukų surinktus Duomenų subjekto duomenis gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Duomenų subjekto laiką. Pavyzdžiui, jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams, naršo internetinėje parduotuvėje arba internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui (parduotuvei) atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje (parduotuvėje) ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį (parduotuvę) Duomenų subjektas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, pavyzdžiui, pristatymo informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinės parduotuvės funkcijas. Duomenys, surinkti slapukų pagalba, nesuteikia galimybės tiesiogiai nustatyti Duomenų subjekto tapatybės. Įmonės internetinėje parduotuvėje gali būti naudojami šių tipų slapukai:
 • Techniniai slapukai: Įmonė, siekdama pateikti pažangią bei lengvą naudoti internetinę parduotuvę, automatiškai prisitaikančią prie Duomenų subjektų poreikių, naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinę parduotuvę ir įgalina teisingą jos veikimą. medicata.lt internetinė parduotuvė tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka;
 • Funkciniai slapukai: leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetine parduotuve. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto atliktas paieškas ar peržiūras. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinės parduotuvės veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Duomenų subjekto naršymą daro malonesnį;
 • Analitiniai slapukai: padeda suprasti, kaip medicata.lt lankytojai naudoja medicata.lt internetinę parduotuvę, optimizuoti internetinės parduotuvės darbą bei diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima vartotojo peržiūrėtus puslapius, naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį vartotojas renka naršydamas internetinėje parduotuvėje. Analitinių slapukų surinkta informacija gali būti naudojama analizuojant vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Įmonės internetinė reklama. Iš tokio tipo slapukais surinktos informacijos Įmonė negalės identifikuoti konkretaus Duomenų subjekto;
 • Komerciniai slapukai: naudojami talpinant Įmonės reklamą kituose internetiniuose puslapiuose. „Nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie vartotojo ieškotas prekes.  
 1. Kiekvieną kartą, lankydamasis medicata.lt internetinėje parduotuvėje, Duomenų subjektas gali sutikti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju Įmonė negali garantuoti medicata.lt internetinės parduotuvės naršymo kokybės. Duomenų subjektas savo naršyklę gali modifikuoti taip, kad ji nepriimtų slapukų (ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle). Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios medicata.lt internetinės parduotuvės dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.
 2. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.
 3. Įmonė savo elektroninėje parduotuvėje medicata.lt gali naudoti tinklapio indikatorius. Tai mažutis vos vieno pikselio grafinis paveikslėlis, kuris į Duomenų subjekto kompiuterį patenka kaip tinklapio dalis arba kaip HTML elektroninis pranešimas. Tiesiogiai arba per kitus paslaugų tiekėjus, šiuos paveikslėlius Įmonė naudoja kaip interneto reklamą arba trečiųjų šalių internetiniuose puslapiuose norėdama sužinoti, ar vartotojas, kuriam rodoma reklama, atlieka užsakymą, analizuodama vartotojų judėjimą ir siekdama optimizuoti siūlomas paslaugas bei prekes.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 2. Duomenų subjektas su Įmonės Privatumo politika gali susipažinti medicata.lt internetinėje parduotuvėje arba atvykęs į Įmonės buveinę.
 3. Įmonė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti savo Privatumo politiką, apie tai pranešdama savo medicata.lt internetinėje parduotuvėje.
 4. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami medicata.lt internetinėje parduotuvėje.

 

 

2018 m. rugsėjo 5 d. versija